1. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONFERANSI

Konferans Başlığı: 21. yy.da Güvenlik ve Barışın İnşası

Konferansın Amacı: I. Dünya Savaşı’ndan sonra doğan uluslararası ilişkiler disiplininin temel amacı; savaşları önlemek ve barışı tesis etmek olmuştur. Bu amaçlar çerçevesinde Milletler Cemiyeti kurulmuş ancak Milletler Cemiyeti’nin kırılgan yapısı yeni bir savaşın çıkmasını engelleyememiştir. Birleşmiş Milletler deneyimiyle birlikte uluslararası sistem yeni bir büyük savaşla karşı karşıya kalmasa da farklı bölgesel alt sistemlerde istikrarsızlıklar devam etmiştir. Ancak uluslararası sistemin anarşik doğası ve onun yarattığı güç mücadelesi ve çıkar arayışları, uluslararası arenada çeşitli çatışmalara sebebiyet vermekte, dolayısıyla sürdürülebilir barışın tesisi hedefine ulaşmayı da zorlaştırmaktadır. Soğuk Savaş’ın sona ermesi sadece uluslararası sistemi değil, güvenlik ve barışa ilişkin bakış açılarını da dönüştürmüştür. Bu çerçevede Soğuk Savaş öncesinin salt devlet merkezli realist güvenlik anlayışına insani, ekolojik, teknolojik güvenlik gibi yeni güvenlik ve barış sorunları/yaklaşımları da eklenmiştir. 21. yy.’da çatışmalar devam etmekle beraber, çatışmaları doğuran konularda da artış yaşanmaktadır. Diğer taraftan söz konusu çatışmaları engelleyici, uluslararası ilişkileri düzenleyici norm ve kurumlar yetersiz kalmaktadır.

Ana teması güvenlik ve barış olan konferansımızın amacı; dünyanın çeşitli bölgelerinde güvenlik ve barışı tehdit eden unsurları ele almak suretiyle olası çözüm önerilerini tartışmak ve bu alana katkı vermek isteyen, akademik hayatın başında yer alan lisansüstü öğrencilerinin 21. yy.da güvenlik ve barışın inşasına ilişkin yaklaşım ve çözüm önerilerini ifade edecekleri akademik bir zemin oluşturmaktır.